KAN JE ZOMAAR ONTEIGEND WORDEN?

Onteigening is de gedwongen overdracht van het eigendomsrecht van particulieren aan de overheid. Kan dit zomaar?

WIE MAG ONTEIGENEN

Het recht om te onteigenen is voorbehouden voor verschillende overheden in Vlaanderen (Vlaams Gewest, gemeenten,…) maar kan ook door universiteiten, ziekenhuizen of havenbedrijven gebeuren als ze daar een goede reden voor hebben.
De onteigening moet in het belang van de gemeenschap zijn in functie van een algemeen nut.

PROCEDURE

De overheid probeert eerst een prijs overeen te komen om de woning of het stuk grond te kopen. Wanneer dit niet lukt, wordt er een procedure opgestart via de vrederechter om je eigendom eenzijdig te onteigenen. De prijs wordt dan bepaald door een deskundige die door de rechter wordt aangesteld.

VERGOEDING

De prijs van de vergoeding voor het eigendom wordt bepaald volgens de marktwaarde van de woning/grond. Hiervoor wordt gekeken naar de verkoopprijs van gelijkaardige woningen/gronden in de omgeving.
Ook wanneer je maar voor een gedeelte van jouw grond wordt onteigend, kan je een vergoeding vragen.

ONTEIGENING TEGENHOUDEN

Vooraleer er wordt beslist te onteigenen wordt er een openbaar onderzoek ingesteld. Tijdens die periode kan je als eigenaar van een te onteigenen woning/grond het dossier inkijken en eventueel bezwaar indienen. Indien het bezwaar wordt weerlegt, kan je via de Raad van Vergunningsbetwistingen de onteigening aanvechten. Die Raad bekijkt enkel of de onteigeningsbeslissing er correct is gekomen en of deze echt van algemeen nut is.

Het is zeker niet onverstandig hulp in te roepen van deskundigen om jouw standpunt te verdedigen en een juiste vergoeding voor jouw te onteigenen woning/grond te bekomen.